Leping

MTÜ Miikali Ühenduse Püha Miikaeli Kool või tema poolt volitatud isik sõlmib lapsevanemaga erakooliseaduses nimetatud lepingu.
Lepingus sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Kool kohustub andma õpilasele eelkooli õppekavale vastavat haridust ning lapsevanem kohustub järgima MTÜ Miikali Ühenduse Püha Miikaeli Kooli ja Kohila Mõisakooli õigusakte ning maksma õppemaksu. Leping sõlmitakse hiljemalt kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega.

Eelkooli leping