Lastevanemate koosolek 2012

Avasõnad Siilas Kask (MTÜ Kohila Mõisakool juhatuse esimees): MTÜ Kohila Mõisakooli peaeesmärgiks on kristlikele väärtustele toetuva soodsa arengukeskkonna loomine lastele. Soovime, et lastest võiks kasvada terve, ennast ja teisi  austav  inimene,  kes  oleks  võimeline  vastutama  enda  eest  ning  sooviks ja tahaks  toetada  elamisväärse  ühiskonna  formeerumist.  Lapse hariduse eest esmane vastutaja on tema perekond, seetõttu kooli ülesanne  toetada perekonda lapse hariduse omandamisel. Kohila Mõisakooli tegevus tugineb Tallinna Vanalinna Haridukolleegiumi põhimõtetele (tutvustus).

Ruth Raudsep (Püha Miikaeli Kooli õppealajuhataja) rääkis eelkooli õppekavast ja tutvustas VHK, MTÜ Miikaeli Ühenduse ja Püha Miikaeli Kooli struktuuri:  VHK (munitsipaalkool) juurde on loodud  MTÜ Miikaeli Ühendus, mille all tegutseb  eraüldhariduskool Püha Miikaeli Kool. Oleme koostanud riiklikul õppekaval põhineva, lapse arengut toetava ja individuaalset eripära arvestava õppekava.  Meie eesmärk on lapse kohanemine kooliga, et esimeses klassis sujuks õppetöö ja laps end turvaliselt tunneks, ongi vaja eelkooli. Suur erinevus on võõrkeele õppimine juba eelkoolis. Õpime vaatlema, uurima,kirjeldama,väljendama,süstematiseerima jne. Laps õpib tööd grupis ja paarina, iseseisvalt ja koos õpetajaga.
Millega peaksid lapsevanemad arvestama? Olulisel kohal on nii aju tööd stimuleerivad ja kui ka peenmotoorikat arendavad harjutused. Suurt rõhku paneme lugemaõppimisele, see aga ei tähenda vaid tehnilist oskust, vaid teksti mõistmist ja ka loomist. Kuna uus riiklik õppekava eeldab lapselt juba tõsiseid oskusi nagu lugemisoskust, mõistmist, joonistähtede tundmist jm, ongi vajalik kooliks ettevalmistus. Vanemate kaasamine kohe alates eelkoolist on taotluslik. Kool toimib hästi, kui temast kujuneb kogukond. Lapsevanem tunneb kõige paremini oma last ja just tema peab oluliselt kaasa rääkima oma lapse tähtsate tegevuste(õppimine!) kavandamise ja läbiviimise juures. Vanem peaks kujunema õpetaja koostööpartneriks.
Mida tähendab selles eelkoolis integreeritud õpe? Õppesse on sisse viidud võõrkeel, võimalusel ja ideaalis õpivad kõik lapsed pillimängu ja tegelevad huvi korral süvendatult kunstiga. Diferentseerimine toimub laste võimetest ja huvist lähtuvalt, integreerimine aga õppekavapõhiselt- kaunid kunstid, omakultuur ja traditsioon on õppekava osad ja kajastuvad õppeplaanis, mitte ei järgne nn tavalistele tundidele huviringidena.

Eha Sepping (MTÜ Kohila Mõisakool juhatuse liige) kõneles eelkooli korralduslikust poolest:

 • Eelkool algab 1.oktoober 2012 ja lõpeb  5. aprill 2013
 • Õppetöö on Tohisoo mõisa II korrusel  kahes kassiruumis: reedeti muusikaklassis ja esmaspäeviti oma eelkooli klassiruumis (need ruumid on lähestikku)
 • Õppetöö hakkab toimuna esmaspäeviti kl. 15.30 -18.00 ja reedeti kl. 8.30 – 11.00. Reedeti on maja avatud alates kl. 8.00. Õp. Matetski ootab lapsi garderoobis.
 • Kahel korral nädalas on tunniplaanis inglise keel, emakeel, matemaatika ja loodusõpetus. Ühel korral nädalas esmaspäeviti on kunst või käeline tegevus ja reedeti muusikatund.
 • Õpetajate tutvustus: Egle Matetski (klassiõpetaja), Kaia Välling (kunstiõpetaja), Heli Kendra (muusikaõpetaja) ja Siiri Naris ( logopeed, kes vajadusel tegeleb lastega ning nõustab lapsevanemaid)
 • Tundide pikkus on orinteeruvalt 30 min, tundide vahel on väikesed pausid ja üks 10-15 min vaheaeg, kus laps saab süüa kodust kaasavõetud einet
 • Hommiku- või õhtuoode palun pakkida ja anda lapsele kaasa. Selleks võib olla puuvili, väike võileib ja väikses pakis kõrrega jook. Klassis on laual vesi ja ühekordsed topsid janu kustutamiseks.
 • Eelkooli tundidesse tuleb laps vahetusjalanõudega. Vahetusjalanõud tuleb igal korral kaasa võtta, kui laps tuleb Tohisoole eelkooli.
 • Õppevahenditest on vajalik pinal. Soovitan on osta Stabilo firma pliiatseid, millel on sõrmede õigeks astuseks “jäljed”. Harilik pliiats võiks olla ka Faber CASTELLi 2-3 H, sellel on nupukesed, mis ei lase sõrmel libiseda ja võimaldab ka korrigeerida hoidu. Kustukumm valget värvi, mitte värviline. Pinali saab laps jätta oma koduklassi. Palun kodus pinalile kirjutada lapse nimi või kleepida nimesilt. Iga laps saab endale ka mapi, kuhu kogub tehtud koolitöid. Mapid jäetakse samuti klassis olevasse kappi.
   • Vaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu
   Vaheajad:

  • 22.detsember – 6. jaanuar
  • 16. märts – 24.märts
  • oktoobrikuu vaheajal toimub õppetöö
  • 29. märts Suur Reede
 • Aprillikuu teisel nädalal on meil eelkoolist kokkuvõetete tegemine ja   vanematele tagasiside andmine
 • Eelkooli registreerimine lõpeb 25. sept. Lapse ühe vanemaga või esindajaga sõlmib MTÜ Miikaeli Ühendus eelkoolilepingu paberkandjal.  Kahes eksemplaris leping tuua 25. sept. kl. 17-19 Tohisoo mõisa eelkooliklassi (II korrusel).
 • Õppemaks 55 eurot kuus. Õppemaks tasutakse arve alusel. Esimese poolaasta õppemaks (3 kuud) on 165,00 eurot ja teise poolaasta  õppemaks (3 kuud) on 165,00 eurot. Tasumistähtajad on 10. oktoober 2012. a ja 10. jaanuar 2013.a  Täiendaval kokkuleppel on võimalik tasuda õppemaksu jooksva kuu 5. kuupäevaks.
 • Juba tasutud õppemaks ei kuulu tagastamisele, v.a. õpilase lahkumisel koolist. Õpilase pikemaajalisel puudumisel eelkoolist on võimalik saada õppemaksu soodustust 50% ulatuses. Lapsed, kes osalevad ka Kohila Koolituskeskuse muusikakooli ettevalmistusrühmas, saavad soodustust. Nende õppemaksu suurus on 45 €. Esmaspäeviti, kui laps läheb muusikakooli ettevalmistustundi, toimub samal ajal meie eelkooli kunsti või käelise tegevuse tund. Reedeti on tunniplaanis eelkooli muusikatund. Perel on siinkohal võimalik otsustada, kas soovitakse,  et laps osaleb ka eelkooli muusikatunnis või mitte.
 • Lepingut on õigus muuta üksnes poolte kokkuleppel ja kirjalikult. Leping lõpeb õppekava täitmisega.
 • MTÜ Miiklaeli Ühendus on registreeritud tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja
 • Lastevanemate koolituse käivitame hiljemalt jaanuarist. Kokku oleme kavandanud 3- 4 loengut.
 • Üritused: Jõulude ajal on väike jõuluhommik 21. dets., 1. aprillil ülestõusmispüha teenistus  ja  6.aprillil on eelkooli lõpupidu.

Ühine sügisene piknik on kavas korraldada 6.okt. kl. 12 -14 Tohisoo mõisa pargis. Vihmase ilma korral on kokkusaamine Kohila raamatukogus. Sinna on oodatud kõik lapsed koos oma vanemate ja õdede-vendadega.

Küsimused:
Lapsevanem:
Kas eelkool toimub ka järgmisel aastal?
Vastus:
Jah.