Eetikakoodeks

MTÜ KOHILA MÕISAKOOLI TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. MTÜ Kohila Mõisakoolil on selge ja arusaadav missioon. MTÜ Kohila Mõisakool järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. MTÜ Kohila Mõisakool väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. MTÜ Kohila Mõisakool kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. MTÜ Kohila Mõisakool kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. MTÜ Kohila Mõisakool peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. MTÜ Kohila Mõisakool püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. MTÜ Kohila Mõisakool, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. MTÜ Kohila Mõisakool ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. MTÜ Kohila Mõisakool, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. MTÜ Kohila Mõisakool ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. MTÜ Kohila Mõisakool kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. MTÜ Kohila Mõisakool lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. MTÜ Kohila Mõisakool annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. MTÜ Kohila Mõisakool peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. MTÜ Kohila Mõisakool avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon MTÜ Kohila Mõisakooli missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. MTÜ Kohila Mõisakool suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. MTÜ Kohila Mõisakool on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. MTÜ Kohila Mõisakool on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. MTÜ Kohila Mõisakool ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. MTÜ Kohila Mõisakool peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. MTÜ Kohila Mõisakool austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. MTÜ Kohila Mõisakool tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. MTÜ Kohila Mõisakool ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud MTÜ Kohila Mõisakooli juhatuse otsusega 04.01.2014