KÜSK vabaühenduste arenguhüppe projekt „MTÜ Kohila Mõisakool iseseisvaks eraüldhariduskooliks“

Projekti teostamise aeg: 01.04.2014 – 31.03.2015
Üldeesmärk (arenguhüpe): alustada tegutsemist iseseisva eraüldhariduskoolina 2016. aasta sügisest.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas projekti summas 9 996,80 eurot.

Projekti üldeesmärk, MTÜ Kohila Mõisakool kui organisatsioon on läbinud arenguhüppe, olulise uuendusprotsessi, on täidetud. See, kas kool saab alustada iseseisva eraüldhariduskoolina 2016. aasta sügisest, sõltub uue koolitusloa taotluse rahuldamise otsusest. 2015/16 õppeaastal tuleb koolil läbida riiklik järelevalve, et saada edasiseks tegutsemiseks positiivne otsus.
Parema juhtimisvõimekuse saavutamiseks on korraldatud MTÜ liikmetele meeskonnakoolitusi, ühiseid mõttetalguid õpetajatele ja MTÜ liikmetele, on koostatud annetuste kogumise strateegiline kava, MTÜ Kohila Mõisakool arengukava 2014 – 2018, Kohila Mõisakooli arengukava 2015 – 2019, Kohila Mõisakooli põhikiri, Kohila Mõisakooli õppekava. Kohila Mõisakoolil on olemas oma tunnussümboolika ja koostatud kooli tutvustav infovoldik. Kooli õppetöö edukaks tagamiseks on õpetajad läbinud täiend- ja lisakoolitusi. Kogukondliku kaasatuse suurendamiseks on käivitatud lastevanemate koolitused ning on korraldatud heategevuskontserte.

PROJEKTI RAAMES TOIMUNUD ÜRITUSED:

 • 22. aprillil 2014.a. korraldati heategevuslik kevadkontsert, kus esines kolmest vennast koosnev ansambel „TRIO COMODO“. Üritusega koguti Kohila Mõisakoolile 90 eurot, mille tulu läheb koolimööbli soetamiseks. [fb-post href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595203870594998.1073741830.282511021864286&type=3"]
 • KÜSK-i projekti raames soetati MTÜ Kohila Mõisakoolile dataprojektor ja ekraan.
 • 29. aprillil 2014.a. toimus koolitus MTÜ liikmetele annetuste kogumise strateegilise kava koostamiseks. Lektoriks oli Urmo Kübar Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust. Töötati välja ühtsed põhimõtted ja koostati esialgne kava, Milleks hakata annetusi koguma. Töörühm moodustati mais. Kava valmis juulis 2014.
 • 29. mail 2014.aastal viidi läbi meeskonnakoolitus, et parendada MTÜ ühtset meeskonnatööd. Koolitajaks oli superviisor Helena Ehrenbusch. Koolitusel arutati, millised on MTÜ Kohila Mõisakool juhatuse ülesanded, tegevused, milline on arenguvajadus ning mida MTÜ tahab saavutada. Püüti sõnastada MTÜ missioon. Analüüsiti, milline on juhatuse roll missiooni saavutamisel. Tõdeti, et arengukava koostamiseks on vajalik koostada tegevuskava.
 • Mõttetalgute päeval 5. juunil 2014, kus osalesid nii MTÜ liikmed kui ka Kohila Mõisakooli õpetajad, tehti kokkuvõte 2013-2014. õppeaastast, analüüsiti hetkeolukorda. Kõne all oli kooli arenguks vajalike eesmärkide püstitamine, printsiipide olemasolu, kooli struktuur, lähteseisundi tundmine. Puudutati ka järgmise õppeaasta ühise kalenderplaani koostamist koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Püha Miikaeli Kooliga, mis annab Kohila Mõisakooli õpilastele võimaluse osaleda suuremates projektides. Mõttetalgud jätkuvad 15. augustil algusega kl. 10 Kohila mõisas. Talgupäeva aitas juhtida Kersti Nigesen Miikaeli Ühendusest.
 • 15. aug. 2014 toimunud mõttetalgutel kõneldi kooli arengusuundadest. Sõnastati protsessid. Mida peame hariduses oluliseks? Talgupäeva aitas juhtida Kersti Nigesen Miikaeli Ühendusest. Mõttetalgute tulem: koolil on eesmärk, vahendid, tegutsemise printsiibid, mida järgitakse, hindamiskriteeriumid. Eesmärgi saavutamiseks olemas struktuur ja vastavalt struktuurile ka koosseis.
 • 10. sept. 2014 korraldati Kohila valla lastevanemate koolitus „Kes on kooliküps laps?“ Lektoriksoli koolipsühholoog Piret Arro. Loengul räägiti lapse kooliks ettevalmistamisest ning pere ja kodu suuremast rollist selles protsessis. Koolitusel osales üle viiekümne inimese.
 • 16. sept. 2014 toimus II meeskonnakoolitus. Koolitust aitas läbi viia Anneliis Kõiv (MTÜ Raplamaa Noored juhatuse liige). Koostati uudsete ideede ja erinevate tegevuste list, mille MTÜ võtab aluseks tegevuskava koostamisel ja elluviimisel.
 • 14. okt. 2014 läbiviidud III meeskonnakoolitusel keskenduti MTÜ arengukava koostamisele. Sõnastati MTÜ visioon, missioon ja strateegilised eesmärgid aastateks 2015 -2018. Koostati lähiaastate detailne tegevuskava. Koolitust viis läbi MTÜ Raplamaa noored juhatuse liige Anneliis Kõiv.
 • 11. nov. 2014 toimunud MTÜ Kohila Mõisakool üldkoosolekul kinnitati ja võeti vastu MTÜ Kohila Mõisakool arengukava aastateks 2014/15 -2018 koos selle juurde kuuluva lisaga (annetuste kogumise strateegilise kavaga). Dokumendid valmisid antud projekti käigus.
 • 26. nov. 2014 korraldati Kohila valla lastevanematele koolitus teemal „ Koolistress ja pinge või koolirõõm?“, kus arutleti teemadel, kuidas toetada oma last koolis ning mil moel saaks koolistressi muuta koolirõõmuks. Vanematel oli võimalik Ameerikas väljatöötatud küsimustiku abil mõõta oma lapse stressi oletatavat suurust. Lektor oli koolipsühholoog Piret Arro.
 • Novembris valmis koolil oma sümboolika. Mitme laekunud kavandi seast valiti välja parim lahendus. Kohila mõisakool on osa Miikaeli Ühendusest ning tihedalt soetud ka Vanalinna Hariduskolleegiumiga, seepärast peegeldub seos kooli vapi vormilises küljes, jätkates eelnimetatud koolide vappide rida. [fb-post href="https://www.facebook.com/KohilaMoisakool/photos/a.329174877197900.75048.282511021864286/722271674554883/?type=1&theater"]
 • Jõulu teisel pühal (26. dets. 2014) toimus heategevuskontsert Hageri kirikus, kus esinesid Kohila Mõisakooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad, vennad Johansonid ja Krista Citra Joonas. Kontserdi külastajaid oli paarsada. Annetustena koguti 725 eurot, mis aitab klassidesse projektoreid soetada. [fb-post href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706642212784496.1073741843.282511021864286&type=3"]
 • 8. jaan. 2015 korraldati lastevanemate koolitus teemal „ Varajane teismeiga, poiste ja tüdrukute erinevused ja nende õpetamine“. Vanalinna Hariduskolleegiumis (VHK) õpivad poisid ja tüdrukud juba üle 25 aasta eraldi klassides. Kogu selle aja vältel on laste arengut jälgitud, saadud kogemused on talletatud uuringutes. Kogemusi jagas ning küsimustele vastas VHK asutaja ja direktor Kersti Nigesen. Koolitusest võttis osa 43 inimest.
 • Jaanuaris 2015 sai juhatuse liikmete mitme kuu vabatahtliku töö tulemusel valmis kooli tutvustav voldik.
 • 23. veebr. 2015 toimunud III mõttetalgutel tehti kokkuvõte mõisakooli I poolaasta tegevusest, arutleti kooli õppekava teemal, puudutati põhikirjaga seonduvat. Osalejaid oli 9.
 • Kohila Mõisakooli õpetajad on saanud projekti raames täiendkoolitusi MTÜ Miikaeli Ühenduse kaudu. Kohila Mõisakooli õpetajad on külastanud õppetunde Vanalinna Hariduskolleegiumis, Püha Miikaeli Koolis ja Kohila Mõisakoolis: 12 tundi (inglise keele ja usuõpetuse programmi metoodika tutvustus), suhtlustreeningute juhendamine Kohila Mõisakooli klassijuhatajatele 14 tundi, folklooriprogrammi õppemetoodika tutvustus Kohila Mõisakooli õpetajatele 4 tundi.
 • Antud projekti raames on valminud lisaks eelpool nimetatud dokumentidele Kohila Mõisakooli põhikiri, Kohila Mõisakooli arengukava 2015 – 2019, Kohila Mõisakooli õppekava (I-II kooliaste, ainekavad).
 • Küsk logo