Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid

Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse, millele
lisab:

  • sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
  • kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • sisseastuja tervisekaardi;
  • lapse foto (3×4 cm);
  • lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.

Õpilaskandidaadid arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide esitamist.