Põhikiri

1 Üldsätted
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Kohila Mõisakool (edaspidi MTÜ)
1.2 MTÜ asukoht: Tööstuse 17, Kohila, Rapla maakond, Eesti Vabariik
MTÜ postiaadress: Tööstuse 17, Kohila, Rapla maakond, Eesti Vabariik
1.3 MTÜ on mittetulunduslik haridus- ja kultuurialane ühendus.
1.4 MTÜ majandusaasta algab esimesel jaanuaril ja lõpeb kolmekümne esimesel detsembril (1.01. – 31.12.)
1.5 MTÜ juhindub oma tegevuse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, asutamislepingust ja käesolevast põhikirjast.
1.6 MTÜ, mis on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel ja MTÜ põhitegevuseks pole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.7 MTÜ peaeesmärgiks on kristlikele väärtustele toetuva soodsa arengukeskkonna loomine lastele. Peaeesmärgiga seonduvalt on MTÜ tegevuse eesmärkideks:
1.7.1 eraüldhariduskooli (edaspidi kool) asutamine ja arendamine;
1.7.2 koolile vajalike ruumide ja õppetarvete kindlustamine;
1.7.3 tingimuste loomine kooli õpilastele huvitegevuseks ning personali erialaseks enesetäiendamiseks;
1.7.4 majandustegevuse korraldamine ja arendamine kooli õppe- ja huvitegevuse toetamiseks;
1.7.5 kooli õppe- ja huvitegevuseks vajaliku kirjanduse, inventari ja muude vahendite soetamine.
1.8 Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ
1.8.1 teeb koostööd ja sõlmib lepinguid haridusasutuste, kiriklike asutuste ja kogudustega, riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega, organisatsioonide ja institutsioonidega nii Eestis kui välismaal;
1.8.2 loob ja arendab välissidemeid;
1.8.3 korraldab seminare, konverentse, heategevusüritusi ja –müüke, kontserte, etendusi ja muid põhikirja eesmärkide täitmist toetavaid üritusi;
1.8.4 võib välja anda stipendiume ja toetusi.

2 MTÜ liikmeks vastuvõtmise ja MTÜst väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1 MTÜ liikmete arv ei ole piiratud.
2.2 MTÜ liikmeks võib MTÜ juhatuse ettepanekul kutsuda iga füüsilise isiku alates kaheksateistkümnendast eluaastast ja iga juriidilise isiku, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, sõltumata elu- ja asukohast, kes kohustab täitma MTÜ põhikirja. MTÜ juhatus teeb liikmekandidaadile kirjaliku ettepaneku liikmeks astumiseks ja liikmekandidaadi nõusoleku korral esitab liikmekandidaat kirjaliku nõusoleku liikmeks astumise kohta MTÜ juhatusele.
2.3 MTÜ liikmeks vastuvõtmise kinnitab üldkoosolek.
2.4 MTÜ-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5 MTÜ liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega kui liige:
2.5.1 ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul või osalenud muul viisil aktiivselt MTÜ eesmärkide elluviimisel;
2.5.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.5.3 kahjustab oma tegevusega MTÜ mainet.
2.6 MTÜ liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek. Väljaarvatavale liikmele teatatakse küsimuse arutelust ette kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda üldkoosolekul sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse otsustamisel. Väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 MTÜ liikmetest.
2.7 Liikmelisust ega liikme õiguste teostamist ei saa teisele isikule üle anda ega pärandada.
2.8 Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme tegevuse lõpetamise korral tema liikmelisus MTÜs lõpeb.
2.9 Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikme õigused lõpevad.

3 Liikmete õigused ja kohustused
3.1 MTÜ liikmel on õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul, osaleda sõnaõigusega juhatuse või töögruppide töös;
3.1.2 olla valitud MTÜ juhtimisorganitesse;
3.1.3 saada MTÜ juhatuselt teavet MTÜ tegevuse kohta ja esitada üldkoosolekule ning juhatusele ettepanekuid ja otsuse eelnõusid, mis on seotud MTÜ juhtimise ja töökorraldusega;
3.1.4 osaleda kõikidel MTÜ poolt korraldatud üritustel, ettevõtmistes ja saada selleks ettenähtud soodustusi;
3.1.5 kasutada MTÜ vara ning teavet põhikirjalisteks tegevusteks vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
3.1.6 teha ettepanekuid üldkoosolekule revisjoni ja audiitorkontrolli nõudmiseks MTÜ tegevuse üle;
3.1.7 välja astuda MTÜst kirjaliku avalduse alusel. MTÜ liige loetakse väljaastunuks kahe nädala jooksul alates avalduse esitamise päevast, kui tema varalised ja mittevaralised kohustused MTÜ ees on täidetud.
3.2 MTÜ liikme kohustatus ja vastutus:
3.2.1 MTÜ liige on kohustatud:
3.2.1.1 tunnustama MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja, tegutsema vastavuses MTÜ eesmärgiga ning järgima MTÜ üldkoosoleku ja juhatuse otsustest tulenevaid korraldusi seoses MTÜ tegevusega;
3.2.1.2 teatama MTÜ juhatusele MTÜ liikmete üle arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.2.2 MTÜ liige ei vastuta oma varaga MTÜ varaliste kohustuste ees;
3.2.3 MTÜ liikme varaline vastutus MTÜ ees fikseeritakse selle tekkimisel eraldi notariaalse või tööettevõtu lepinguga.

4 Üldkoosolek
4.1 MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek, milles igal ühingu liikmel on üks hääl;
4.2 MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja muutmine, milleks on vajalik saada 90% liikmete nõusolek.
4.2.2 juhatuse liikmete määramine ja muutmine;
4.2.3 revisjoni määramine;
4.2.4 juhatuse pädevust ületavate tehingute tegemise jm juhatuse pädevust ületavate küsimuste üle otsustamine;
4.2.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3 MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.3.1 aastaaruande kinnitamiseks;
4.3.2 muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4 Juhatusel on üldkoosoleku kokkukutsumise kohustus, juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 ühingu liikmetest.
4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus vastavasisulise teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra ja saadab e-maili teel igale MTÜ liikmele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole (vähemalt 51%) ühingu liikmetest.
4.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.

5 Juhatus
5.1 MTÜ juhatus on vähemalt kolme- ja kõige rohkem seitsmeliikmeline.
5.2 Kuni 500 € tehingute puhul on juhatuse esimehel õigus teostada tehinguid iseseisvalt
5.3 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni viieks aastaks.
5.4 MTÜ nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 500 € peab olema kahe juhatuse liikme nõusolek.
5.5 Juhatuse otsuste langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 1 kord kvartalis.

6 Vara ja finantsmajanduslik tegevus
6.1 MTÜ-l on oma vara, iseseisev bilanss, pangaarve(d) ja sümboolika.
6.2 MTÜ vara ja rahalised vahendid moodustuvad laekumistest sponsoritelt, annetustest, kingitustest, põhikirjalise tegevusega seotud tuludest, majandustegevusest, õppemaksust ja riigi ning kohaliku omavalitsuse toetustest.
6.3 MTÜ rahalisi vahendeid kasutatakse tema põhikirjaliseks tegevuseks.
6.4 MTÜ võib asutada heategevuslikke ja muid fonde oma liikmete toetamiseks.
6.5 MTÜ ei vastuta oma liikmete rahaliste ja varaliste kohustuste ja tehingute eest.
6.6 MTÜ hoiab raha enda poolt valitud pankades.
6.7 MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

7 Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
7.1 MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2 MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3 MTÜ likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele.